fari

Glossario online

fari (ficimu, fici, facemulu, facevanu, fazzo, ficiru, facemucci, farimi, facemu, fàrimi, facissi, fannu, fàricci) (ci fici u caddru; ’un mi facissi scantari; non ce la fici a passare l’esame) [fare] CC 116; SC 22, 77, 90, 101, 104, 105; FA 61 (67); GM 40, 52, 53, 57, 75, 76, 80; BP 93, 94, 140, 151, 170, 172, 195, 197, 198; CT 23, 260; LM 17, 96; BFC 54.