macari¹

Glossario online

macari¹ [anche; vedi ‘magari’; “Macàri, avv., pure, altresì” G. Pitrè, La vurza, lu firriolu e lu cornu ’nfatatu, in Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, Palermo, Il Vespro, 1978, vol. I, p. 252, n. 2] CC 15, 16, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 35, 53-55, 57, 64, 66-68, 72, 74, 84, 90, 93, 111, 114, 119, 121, 123, 124, 127-129, 132; LM 12, 16, 17, 22, 27, 29, 41, 46, 51, 53, 54, 60, 62, 69, 76, 77, 80, 81, 86, 88, 94-96, 98, 103, 106, 110, 137, 140, 142, 144, 145, 149, 155, 160, 168, 172, 181, 201, 208, 220, 224, 228, 231, 235; VV 10, 14, 16, 31, 33, 34, 38, 45, 49, 53, 57, 59, 62, 67, 71-74, 84, 92, 100, 115-117, 121, 126, 127, 129, 131, 136, 139, 147, 148, 152, 155, 161, 173, 180, 181, 185, 186, 193, 204, 206; CTL 24, 39-42, 46, 47, 83, 86, 90, 95, 103, 115, 119, 120, 123, 125, 134, 151, 154, 157, 168, 169, 194, 199, 203, 241, 255; BFC 12, 13, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 54, 56, 60, 67-69, 76, 81, 82, 94, 95, 99-101, 103, 104, 108, 109, 112-114, 116, 118, 123, 140, 141, 145, 146, 148, 149, 152, 155, 156, 164, 183, 188, 193-195, 203, 214.